A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N

Transitie Advies / Rake Vragen

Het Veer 38

1633 HE Avenhorn

KvK nr 37146388

contact@rakevragen.com

Siets Bakker, geregistreerd bij de KvK als Transitie Advies (eenmanszaak)  is de bedenker en eigenaar van Rake Vragen. Deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op alle producten en diensten die gekocht en geleverd zijn via www.rakevragen.com

 

1 Algemeen

1.1 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door Transitie Advies, vertegenwoordigd door Siets Bakker schriftelijk of per e-mail is bevestigd.

1.2 Alle betalingen dienen door overschrijving op de aangegeven bankrekening te geschieden of via de betaalprocedure op www.rakevragen.com Andere vormen van betaling worden niet geaccepteerd.

1.3 Afspraken met en toezeggingen van derden zijn niet geldig.

1.4 Jij als klant erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het bestellen van een van de producten op www.rakevragen.com, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de klant zijn verworpen. Een verwijzing naar de eigen voorwaarden of een standaard-clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht.

1.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Siets Bakker met haar klanten te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door klanten van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder klant wordt verstaan een ieder die een of meerdere producten via www.rakevragen.com koopt.

1.7 Een e-mail wordt gelijkgesteld aan ‘schriftelijk’.

2 Voorwaarden deelname Expert Programma

2.1 In het Expert Programma deelt Siets Bakker haar kennis, ervaring en tools waarmee je zelf leert Rake Vragen te stellen.

2.2 Deelname aan het Expert Programma is uitsluitend na expliciete toestemming van Siets Bakker overdraagbaar en uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste workshop.

2.3 Op al het materiaal dat onderdeel is van het Expert Programma rust auteursrecht. Dit betekent dat je niet zonder schriftelijke toestemming van Siets Bakker stukken tekst van meer dan 300 woorden mag overnemen. Wil je teksten gebruiken? Zorg voor een gezonde uitwisseling en neem gewoon contact op.

2.4 Je kunt je deelname tot 6 weken voor aanvang van de eerste workshop kosteloos annuleren of eenmalig verplaatsen naar de volgende lichting. Tussen 2 tot 6 weken voor aanvang van de eerste workshop kun je je inschrijving nog aan iemand anders overdragen.

2.5 Je kunt één workshop inhalen op een andere datum. Als je op een van de data van de workshops niet kunt, mag je deze workshop in de eerstvolgende lichting volgen indien er plaats beschikbaar is. Als deze groep vol zit kun je deelnemen met de groep die hierna komt onder voorwaarde van beschikbaarheid.

2.6 Het is niet toegestaan de inloggegevens met anderen te delen of derden op andere wijze toegang te geven tot de online leeromgeving.

2.7 Vanaf de datum van de derde workshop van de lichting waarvoor je je hebt aangemeld, houd je 12 maanden toegang tot de online leeromgeving, inclusief alle aanvullingen en updates.

2.8 Bij onvoorziene omstandigheden kan Siets Bakker zich tijdens een van de workshops laten vervangen.

3 Voorwaarden Coach met Rake Vragen en Toolbox

3.1 Met ’50 Rake Vragen’ en/of Toolbox koopt de klant digitale informatie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de informatie structureel met anderen te delen door de e-mails rond te sturen, of op welke wijze dan ook. Het is tevens niet toegestaan de inhoud publiekelijk te maken via Social Media, blogs of op welke andere wijze dan ook. Het is de klant wel toegestaan de inhoud te gebruiken voor de eigen werkzaamheden.

3.2 Toegang tot de besloten online omgeving geen geval overdraagbaar.

3.3 Je kunt besluiten het abonnement te stoppen tijdens de looptijd. Dat gaat eenvoudig door je af te melden in de mail. Je krijgt geen restitutie. Afmelden is onomkeerbaar.

3.4 De toegang tot de online omgeving is voor Coach met Rake Vragen is 1 jaar vanaf factuurdatum. De toegang tot de Toolbox is 2 jaar vanaf factuurdatum.

3.5 Er is geen recht van retour omdat het digitale producten betreft. De kaartenset kan -mits onbeschadigd en in originele verpakking- na overleg retour gezonden worden. De verkoopprijs van de kaartenset minus € 3,50 verzend- en betaalkosten zullen dan worden teruggestort.

4 Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van alle producten staan op www.rakevragen.com Bij ieder product staat vermeld of de prijs inclusief of exclusief BTW is.

4.2 Alle producten dienen in één keer en vooraf betaald te worden.

4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige producten.

4.4 Er wordt geen restitutie verleend bij prijswijzigingen.

5 Intellectueel eigendom en gebruik materialen

5.1 Op alle teksten, materialen en vormgeving van producten heeft Siets Bakker de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na deelname aan het Expert Programma en het abonnement mag de klant de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Siets Bakker hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

5.2 Het begrip ‘Rake Vragen’ is niet beschermd. Rake Vragen brengen beweging, bescherming zou beweging belemmeren. Ga echter met respect en zorgvuldigheid om met het werk van Siets Bakker dat tot Rake Vragen in de huidige vorm heeft geleid.

6 Klachten

6.1 Als je ontevreden bent over een van de producten informeer Siets Bakker hier dan direct per mail over. Siets Bakker verplicht zich de klacht serieus te nemen en samen met jou naar een oplossing te zoeken.

6.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na start van het product gemeld worden. Klachten die later worden ingediend worden wel behandeld maar het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling vervalt.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van Siets Bakker wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

7.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., emotionele schade is uitgesloten.

7.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, stelt de klant Siets Bakker schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn om de verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

8 Privacy

Bij iedere interactie tussen de bezoeker van deze website en Rake Vragen, is de AVG van toepassing. Hoe de privacy gewaarborgd wordt staat in de privacyverklaring.

9 Overig

9.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen jou en Siets Bakker overeengekomen zijn.

9.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

9.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

10 Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Bij eventuele geschillen zijn zowel jij als Siets Bakker verplicht om je in te spannen om het geschil onderling op te lossen, voordat het geschil aan de rechter voorgelegd wordt.

10.2 Indien jullie er onderling niet uitkomen, kunnen geschillen worden voorgelegd aan de rechter te Alkmaar.

10.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

 

23 oktober 2018